Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Gebruiksvoorwaarden en beperkingen website "Huisvestingsdienst regio Izegem"

 1. Voorwerp
  Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de site www.huisvesting-regio-izegem.be, die toebehoort aan de huisvestingsdienst regio Izegem, kasteelstraat 13, B-8870 Izegem. Bij elke aansluiting tot die site moet onderhavige disclaimer gerespecteerd worden.

 1. Inhoud
  De huisvestingsdienst regio Izegem besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, de informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De huisvestingsdienst regio Izegem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen
  De huisvestingsdienst kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
  Wanneer de huisvestingsdienst regio Izegem verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de huisvestingsdienst regio Izegem zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
  Deze website is bestemd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te exploiteren.
  Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan, tenzij uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie is voorzien door het webteam van de huisvestingsdienst, of te gebruiken voor onwettige doeleinden.


 3. Links en verwijzingen
  Deze website bevat diverse hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Huisvestingsdienst regio Izegem controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
  De Huisvestingsdienst is niet verantwoordelijk voor de daar aangeboden informatie en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

 4. Eigendomsrechten
  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van de huisvestingsdienst regio Izegem.

  De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, foto’s of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de huisvestingsdienst regio Izegem:                                                                                                 
  Kasteelstraat 13, B-8870 Izegem, Tel. 051/32 16 22, Fax: 051/32 16 23, e-mail: huisvesting@regio.izegem.be


   
 5. Bescherming persoonlijke levenssfeer
  De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het SVK regio Izegem Kasteelstraat 13 8870 Izeem en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiëntie en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om nat te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

  Overeenkomstig de beraadslaging VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcomissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.

  Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met de IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.

  Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC: http://vtc.corve.be/machtigingen.be

  Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerking te raadplegen bij de comissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register ).


  Huisvestingsdienst regio Izegem:
  Kasteelstraat 13, B-8870 Izegem, Tel. 051/32 16 22, Fax: 051/32 16 23, e-mail: huisvesting@regio.izegem.be
   

site by tales.be