Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Je wenst een woning te huren bij het SVK?

Het SVK kan je onder bepaalde voorwaarden een woning aanbieden. Net als bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er echter meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken ook de SVK’s met een wachtlijst.
SVK ’s geven voorrang aan mensen met beperkte financiële middelen en met een dringend woonprobleem. Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een  moeilijke situatie terecht gekomen.
Het gaat bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen; huurders die in te kleine, slechte of in een veel te dure woning wonen; huurders die de woning moeten verlaten; een hoge schuldenlast, ...
Bij de SVK’s is het hier niet zo zeer de inschrijvingsdatum die bepaalt hoe lang je op een sociale woning moet wachten.

Hoe inschrijven?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK. Zowel het inkomen, eigendomsbezit, het feit dat men meerderjarig is, maar ook taal- en inburgeringsbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkings - of vreemdelingenregister spelen een rol. De inschrijvingsvoorwaarden zijn gelijklopend met die van een sociale huisvestingsmaatschappij.
Alle info hierover kunt u terugvinden in het intern huurreglement van het SVK.     
Inschrijven kan in de huisvestingsdienst  Izegem of in de woonwinkel in jouw gemeente

Om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst hebben we volgende documenten nodig:

INKOMEN

 • Aanslagbiljet personenbelastingen met het inkomen van drie jaar terug
 • Bewijs van huidig netto besteedbaar inkomen (laatste 6 maanden)
     -  loonfiches
     -  attest uitbetalingsinstelling (OCMW, werkloosheid, invaliditeit)
     -  invaliditeistattest (indien 66% invalide)
 • Indien schuldbemiddeling: bewijs van maandelijkse afbetaling van de schulden (budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling)
 • Indien je alimentatiegeld betaalt: bewijs maandelijkse storting
 • Indien je alimentatiegeld ontvangt van uw ex-partner: bewijs

RATIONELE BEZETTING 

 • Bevolkingsuittreksel: attest van gezinssamenstelling en historiek van woonst (gemeentehuis: dienst bevolking)
 • Indien bezoekrecht kinderen: kopie van het vonnis

WOONNOOD

 • Kopie huurcontract / opzeg/ ivm.hoge huurprijs: laatste brief indexatie
 • Kopie vonnis gerechtelijke uithuiszetting
 • Bewijs van verblijf in opvanghuis, ziekenhuis, gevangenis of andere instelling

ANDERE

 • Attest Nederlandse taal (diploma) en / of bewijs inburgeringstraject opgenomen in je inburgeringscontract indien je verplicht inburgeraar bent. Indien je voldoende Nederlands spreekt is het voldoende langs te komen op kantoor zonder deze documenten. Anders kan men zich richten tot het Huis Van het Nederlands in je regio.
 • Zodra je alle documenten hebt verzameld, kan je inschrijven. Tijdens het inschrijvingsmoment overlopen we het inschrijvingsformulier, geven we bijkomende informatie en beantwoorden we eventuele vragen. Indien nodig helpen wij jou om ontbrekende documenten te verzamelen.

 Klik hier voor onze contactgegevens.

De wachtlijst

Na de inschrijving komt de kandidaat op de wachtlijst. Een grote wachtlijst betekent niet altijd dat er lang moet gewacht worden vooraleer een woning of appartement wordt toegewezen.  Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen worden woningen toegewezen volgens inschrijvingsdatum. Wie het langst op de wachtlijst staat, heeft dus het meeste kans op een woning.  Bij de SVK 's is dit anders. Daar krijgt wie die de woning het meest nodig heeft, sneller een woning.

De toewijzingsregels

Op het ogenblik dat een woning vrij komt, bekijken de huurbegeleiders van het SVK de wachtlijst.  De eerste vijftien kandidaten waarvan de gezinssamenstelling overeenstemt met de grootte van de woning worden uitgenodigd. Deze kandidaten worden in volgorde van dringendheid gezet. Dit gebeurt volgens een puntensysteem dat wordt bepaald door de Vlaamse overheid. Woningzoekenden met een klein inkomen en/of diegenen die dringend moeten verhuizen of dakloos zijn krijgen de meeste punten. Verder kan er nog rekening gehouden worden met onder meer: de kinderlast, de band met de gemeente, de tijd dat je op de wachtlijst staat, enzovoort.
De totaalsom van deze punten bepaalt de plaats op de wachtlijst. De inschrijvingsdatum speelt alleen een rol als twee of meer kandidaten een zelfde aantal punten hebben. Wie langst ingeschreven is, krijgt als eerste de kans om op het aanbod in te gaan.

Intern Huurreglement

Het SVK Regio Izegem beschikt over een intern huurreglement.  Hierin staan de voorwaarden, de verwachtingen en de werkwijze om je kandidaat te stellen voor een sociale woning bij het SVK Regio Izegem.

 

Privacy: welke informatie heeft SVK regio Izegem?

Via SVK regio Izegem kunt u een sociale woning huren. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij.
We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen.
Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke informatie gebruikt SVK regio Izegem van u?
Wij kijken na of u een sociale woning mag huren. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning kunt huren. Ook als u huurt, gebruiken wij informatie over u.

Deze informatie is:

 • uw identiteit
 • uw inkomen
 • uw woonplaats(en)
 • uw gezinssamenstelling
 • taalkennis
 • eigendommen
 • eventueel: begeleidende diensten

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, … U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren, geen huurpremie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018))
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen informatie aan:

 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Het agentschap Vlaamse Belastingen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: gegevens om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vermindering onroerende voorheffing (Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013)

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar svk@regio.izegem.be of een brief naar SVK regio Izegem, Kasteelstraat 13 te 8870 Izegem. Wij bezorgen u dan deze informatie.
Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat SVK regio Izegem onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.
Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De privacycommissie zal uw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy, Kasteelstraat 13 te 8870 Izegem – 051.32.16.93– privacy@huisvesting.izegem.be.

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vindt u op
www.privacycommission.be  
 

 

 

site by tales.be