Openingsuren

Izegem

Premies:
maandag 09:00 - 12:00
dinsdag 14:00 - 18:00
woensdag & donderdag 09:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 12:00
zaterdag 09:30 - 11:30

Sociaal VerhuurKantoor:
maandag 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag 14:00 - 17:00

Permanentie woonwinkel:
maandag: 9:00 - 12:00
dinsdag - donderdag: 14:00 - 17:00

Huisvestingsdienst - Kasteelstraat 13

Ingelmunster

maandag & woensdag
09:00 - 12:00

Sociaal Huis - Oostrozebekestraat 6

Ledegem

maandag 16:00 - 19:00
donderdag 09:00 - 12:00

De Wegwijzer - Rollegemstraat 130

Oostrozebeke

dinsdag 15:00 - 18:00
vrijdag 08:30 - 11:30

Sociaal huis - Markt 16

Wielsbeke

dinsdag 16:00 - 19:00
vrijdag 09:00 - 12:00

Gemeentehuis - Rijksweg 314

Crisisopvang

Situering

Iedereen kan vroeg of laat in een crisissituatie terecht komen.  Een crisissituatie is een situatie die zich voordoet van het ene moment op het andere en waarvoor op dat moment geen alternatieve en onmiddellijke oplossing bestaat

1.  Materiële crisissituaties

Een crisissituatie kan van materiële aard zijn. Concreet gaat het hier over woningbrand, overstroming, stabiliteitsgevaar, … Betrokken bewoners kunnen dan onder bepaalde voorwaarden tijdelijk in een crisiswoning (link) terecht. 
 

2.  Sociale crisissituaties

Heel wat gezinnen hebben het erg moeilijk op de woningmarkt. Soms heeft dat ook te maken met problemen op andere levensdomeinen (schulden, echtscheiding, persoonlijke problemen, …), wat tot slechte woonsituaties, dreigende uithuiszetting, en soms zelfs dakloosheid kan leiden. We spreken dan over een sociale crisissituatie.

De Woonwinkel biedt - in samenwerking met het OCMW en andere sociale diensten - de nodige begeleiding om te zoeken naar de meest geschikte oplossing voor elk woonprobleem.

Bij (dreigende) dak- en thuisloosheid doen de woonwinkels zeer frequent beroep op de opvangcentra te Kortrijk, Roeselare, Brugge, Ieper, Gent, … Deze opvanghuizen maken deel uit van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk  (CAW). Je betaalt er een dagvergoeding die alle kosten dekt (voeding, verblijf, …). Een maatschappelijk werker van de sociale dienst helpt je o.a. een meer permanente woonst te vinden.

Opvang voor de avond van aanmelding zelf wordt meestal voorzien via het crisisnetwerk. De daaropvolgende dagen wordt dan samen met een woonbegeleider van de woonwinkel gezocht naar een meer permanente oplossing.

Onder bepaalde voorwaarden kan bij sociale crisissituaties ook een crisiswoning  aangeboden worden.

Crisiswoningen

Voorwaarden

Elke gemeente van het werkingsgebied van HRI voorziet in één of meerdere crisiswoningen. Onder bepaalde voorwaarden worden die ter beschikking gesteld aan mensen met domicilie of verblijfplaats in betrokken gemeente die:

  1. in een crisissituatie verkeren (vb. woningbrand).
    of
  2. dakloos zijn of dit dreigen te worden ten gevolge van een sociale crisissituatie.

Gezien het beperkt aanbod aan crisiswoningen, wordt – behoudens bij brand – elke vraag naar opvang onderworpen aan een grondig sociaal onderzoek, uitgevoerd door een woonbegeleider van de Woonwinkel Regio Izegem. Hierbij worden de mogelijkheden én beperkingen op diverse relevante levensdomeinen afgewogen (netwerk, financieel aspect, psychisch functioneren, lokale binding, …) en worden alternatieven bekeken. Pas als alle andere oplossingen grondig werden verkend en die geen passend antwoord kunnen bieden, wordt overgegaan tot de tijdelijke terbeschikkingstelling (iets over termijn zeggen) van een crisiswoning. Dit kan uiteraard ook enkel indien er op dat moment een appartement, woning of studio beschikbaar is.

Modaliteiten

Er wordt dan een begeleidingsovereenkomst afgesloten die dagelijks opzegbaar is. Er wordt geen huurprijs aangerekend maar een dagvergoeding voor verblijf en verbruik van water, elektriciteit, gas en distributie.
Bovenop de dagvergoeding betaalt de bewoner een waarborg, die terugbetaald wordt op het einde van de overeenkomst op voorwaarde dat er geen schade, ernstige vervuiling of achterstallige dagvergoedingen zijn.

Begeleiding

Tijdens de duur van de overeenkomst is er (verplichte) begeleiding voorzien, minimaal van een woonbegeleider van de Huisvestingsdienst Regio Izegem.
De begeleiding omvat gemiddeld wekelijkse contacten met de bedoeling in een zo kort mogelijke tijd een degelijke woonst te vinden. De concrete invulling van de begeleiding wordt beschreven in de begeleidingsovereenkomst. Zo nodig worden extra voorwaarden in de overeenkomst opgenomen (bvb. budgetbegeleiding, ambulante drughulpverlening, …).

Doorgangswoningen

Voorwaarden

Elke gemeente van het werkingsgebied van HRI voorziet in één of meerdere doorgangswoningen. Onder bepaalde voorwaarden worden die ter beschikking gesteld aan mensen met domicilie of verblijfplaats in betrokken gemeente die:

  1. in een doorgangsituatie verkeren.
    of
  2. nood hebben aan een ‘time-out’.

Een doorgangssituatie is een situatie waarvoor een oplossing en/of perspectief voor het woonprobleem voorzien is, maar op het moment zelf nog niet kan aangewend worden en waarvoor geen alternatieve oplossing bestaat.
De nood aan een time-out kan zich stellen bij relationele problemen (koppel of ouder - jongere), waarbij prioritair de conflictsituatie moet aangepakt worden en in tweede instantie het eventuele huisvestingsprobleem. Bovendien is er op dat moment geen passend alternatief. Opdat het relationeel conflict effectief zou worden aangepakt, kunnen begeleidings voorwaarden aan de overeenkomst gekoppeld worden (bvb. begeleiding via CAW, …).
Ook hier is het aanbod beperkt. Bijgevolg kan ook een dergelijke woning slechts aangeboden worden na grondig sociaal onderzoek en indien alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. Dit kan uiteraard ook enkel indien er op dat moment een appartement, woning of studio beschikbaar is.

Modaliteiten

Er wordt een begeleidingsovereenkomst afgesloten, die maandelijks opzegbaar is. Er wordt geen huurprijs, maar een maandvergoeding aangerekend voor verblijf en verbruik van water, elektriciteit, gas en distributie.
Bovenop de maandvergoeding betaalt de bewoner maandelijks een bedrag als waarborg, die terugbetaald wordt op het einde van de overeenkomst op voorwaarde dat er geen schade, ernstige vervuiling of achterstallige verblijfsvergoedingen zijn.

Begeleiding

Tijdens de duur van de overeenkomst is er (verplichte) begeleiding voorzien, en dit minimaal door de Huisvestingsdienst Regio Izegem.
De begeleiding bestaat meestal uit maandelijks contacten met de bedoeling het concrete vooruitzicht op vlak van huisvesting en/of de evolutie betreffende de time-out op te volgen, met het oog op een vlotte doorstroming.

Contactgegevens

Mocht je jou in één van bovenstaande situaties bevinden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Woonwinkel van de gemeente waar je gedomicilieerd bent of op dat moment verblijft.

 

site by tales.be